Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1818 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 590 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ ( ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 19.06.2018 ΕΩΣ 22.06.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 23.59.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ΗΜΕΡΩΝ.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1718 - επιλογή αναδόχου - φύλαξη Καταστημάτων, Μονάδων Διανομής και Εγκαταστάσεων ΕΛΤΑ Πανελλαδικά

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 02.06.2018  έως και 07.06.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η νυχτερινή , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : http:/www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2118 - επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Διανομής απλών και συστημένων επιστολών και μικροδεμάτων αστικών περιοχών της Χώρας

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.06.2018 έως 09.06.2018 και ώρα 23:59. στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 11.06.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018 - την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Διανομής απλών και συστημένων επιστολών και μικροδεμάτων αστικών περιοχών της Αττικής

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.06.2018 έως 09.06.2018 και ώρα 23:59. στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 11.06.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του 1618 ανοικτού διαγωνισμού - μίσθωση λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού των ΕΛΤΑ από και προς τo Κέντρο Διαλογής Αττικής (ΚΔΑ) και από και προς το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ)

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 04.05.2018 έως και 14.05.2018, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1518 - ασφάλιση ιδιόκτητων μεταφορικώνν μέσων ΕΛΤΑ ( δίκυκλα-τρίκυκλα)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 08.05.2018 έως 11.05.2018 και ώρα 23.59, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 18.04.2018

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1218 - επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο «Μεθοδολογία και πρόταση για το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική των ταχυδρομικών υπηρεσιών ΕΛΤΑ»

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02.05.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 204.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, αναλυτικά ανά προορισμό (τεχνική και οικονομική), στην αρμόδια Επιτροπή (οδός Σταδίου 60  - 101 88 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, Γραφείο 24) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018.
  
» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6017 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΡΙΩΝ ΥΛ Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) τροποποιούν τον όρο 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης του 6017 Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων των υπηρεσιακών λειτουργιών ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμένης δαπάνης 140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και παρατείνουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό έως και τις 02.03.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ..

  
» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5917 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΛ ΠΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) τροποποιούν τον όρο 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης του 5917 Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα νομών, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων των υπηρεσιακών λειτουργιών ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου-  Δυτ. Ελλάδας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμένης δαπάνης 220.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και παρατείνουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό έως και τις 02.03.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 06.03.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: